3 de juny de 2024

Entrevista a Carme Saperas i Marta Guerrero, del GdT COCOOPSI, sobre el Dengue.

Per què creieu que pot venir una pandèmia de Dengue a casa nostra i quina implicació sobre la salut de la gent tindrà?
Carmen Saperas (CS): En els darrers anys s'ha observat un increment de noves malalties infeccioses o d'altres que ja es consideraven controlades. Són les anomenades infeccions emergents i re emergents juntament amb les malalties importades per viatgers o migrant d’altres zones on són endèmiques.

Les arbovirosis, malalties provocades per virus transmesos per artròpodes (de l’anglès arthropod-borne viruses), tenen distribució mundial, però les zones amb més alta prevalença són les tropicals i subtropicals. Les arbovirosis representen més del 17% de les malalties infeccioses i provoquen cada any més de 700.000 morts.

En aquest sentit, el dengue és la malaltia vírica transmesa per mosquits que més ràpidament es propaga al món, provoca més de 90 milions de casos l’any, havent-hi més de 3.900 milions de persones (en 128 països) en risc de contraure’l.

El seu principal vector és l’Aedes aegypti que té la característica de picar durant el dia. L’Aedes albopictus (mosquit tigre) n’és un vector secundari com també ho podrien ser Aedes cinereus and Aedes geminus, Aedes cantans, Aedes punctor, Aedes rusticus, Anopheles claviger s.s., Anopheles plumbeus, Coquillettidia richiardii, Culex pipiens s.l., and Culiseta annulata. Alguns d’aquests vectors estan presents al nostre territori i a Europa, augmentant la probabilitat d'aparició de casos autòctons.

En les últimes dècades la incidència de dengue s’ha anat multiplicant i recentment s’han diagnosticat casos de dengue autòcton a la conca del Mediterrani, França, Espanya, Còrsega.

Amb l'alta incidència de dengue en persones que retornen de països endèmics i tenint aquí el vector que pot transmetre la malaltia, augmenta la probabilitat que es produeixin casos aquí per picada de mosquits infectats per dengue. El mosquit tigre, que és un possible transmissor de la malaltia, picaria a una persona que té dengue perquè ha viatjat a un país on hi ha dengue, en arribar al nostre territori el mosquit tigre el pica i posteriorment pica a una altra persona que es contagia de dengue sense haver viatjat a un país amb endèmia. La possibilitat, doncs, existeix perquè disposem de tots els actors en el cicle d'infecció del dengue.

Com afectarà a l'Atenció Primària i quin paper jugarà el primer nivell assistencial davant aquesta pandèmia?
(CS) En aquest context, el personal sanitari en atenció primària (AP) juga un paper crucial en la detecció precoç, diagnòstic i maneig de patologies importades i emergents, contribuint així a la prevenció de brots epidèmics i a la protecció de la salut pública.

El personal d'atenció primària ha d'estar preparat per a valorar casos de dengue, l'antecedent de viatge és clau en el dengue importat, així com tenir present el dengue autòcton davant casos amb clínica suggestiva. El maneig a AP inclou detecció, diagnòstic (clínic, etiològic i microbiològic), notificació i registre, tractament i derivació a altres nivells assistencials si s'escau.

Quant creieu que durarà?
(CS): La duració depèn molt de factors climàtics. La durada teòrica seria durant els mesos de més calor, a l'estiu, on proliferen els mosquits i hi ha més pacients amb virèmies en sang altes i, per això, augmenta la transmissibilitat de la malaltia.
S'ha de tenir en compte que temperatures prolongadament altes on els mosquits se senten còmodes per reproduir-se i viure afavoririen que es perllongués una hipotètica pandèmia de casos de dengue. També a tenir en compte que si arriben altres espècies de mosquits que són millors transmissors, o si es detecten els casos de manera tardana, augmentarà la possibilitat de transmissibilitat, el que es traduirà en la presència de més casos i més dificultat per controlar-lo.

Marta Guerrero (MG) Actualment, no estem en aquesta situació, però sí que podem veure com l'augment de casos en països endèmics està tenint impacte a Catalunya, ja que els casos de dengue importat estan augmentant. Davant aquesta situació i la possibilitat de tenir dengue autòcton, és necessari actualitzar els professionals sanitaris en atenció primària, potenciar el diagnòstic precoç i implementar mesures de prevenció efectives.

Com podem prevenir?
(MG): L'educació de la població és fonamental per establir mesures de control efectives contra el dengue. Aquestes mesures se centren principalment en la lluita contra el vector, evitant la picada i eliminant superfícies amb aigua estancada, on es facilita el desenvolupament del mosquit.

Mitjançant accions comunitàries podem treballar en la prevenció de la infecció. A l’atenció primària, és crucial conèixer i utilitzar els recursos comunitaris disponibles des del començament per treballar conjuntament. Tots els sectors de la comunitat han d'involucrar-se en les accions per prevenir i controlar la malaltia.

A més, comptem amb una vacuna contra el dengue. Es tracta d'una vacuna atenuada viva tetravalent, disponible en les unitats de salut internacional. Ha demostrat una protecció eficaç enfront dels serotips 1 i 2. Des d'atenció primària, és fonamental informar sobre l'existència d'aquesta vacuna, especialment a persones amb antecedents de dengue i a aquelles amb risc de desenvolupar dengue greu que planegen fer viatges llargs o freqüents a zones amb alt risc de transmissió o amb brots actius.

Els professionals sanitaris tant d’atenció primària com serveis que reben viatgers han d'estar actualitzats i rebre formació continuada. Això permetrà potenciar el diagnòstic precoç i el control efectiu de la malaltia.

Cercador

Cercar