Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos

Violència masclista • Pilar Babi Rourera (COORDINADOR/A)
 • Carolina Calero Blazquez (Secretari/a)
 • Carolina Allegra Wagner Wagner (Secretari/a)
 • Montserrat Espuga Garcia
 • Francesca Peñas Lopez
 • Manel Recasens Boada
 • Anna Pujol Flores
 • Maria Isabel Fernandez Delgado
 • Zoe Herreras Perez
 • Irene Vera Moreno
 • Margarita Vidal Llaudes
 • Mireia Lecina Nicolás
 • Carmen Rodríguez Pozo
 • Esther Cordero Fernández
 • Núria Querol Viñas
 • Laura Novalio Rodríguez
 • Marta Vanrell Nicolau
 • Mª Antònia Auladell Llorens

La Violència masclista (VM) ha estat declarada per la OMS un greu problema de Salut Pública a nivell mundial. Les dones que la viuen, així com el seu entorn, filles i fills i persones dependents, pateixen conseqüències rellevants per a la salut.

Cal que l’Atenció Primària de salut (AP) prioritzi la prevenció, detecció i acompanyament tant en l’atenció individual com comunitària.

El grup de Violència Masclista i Atenció Primària de salut pretén sumar i compartir coneixement i experteses des d’una perspectiva bio-psico-social, transversal, interdisciplinària i comunitària.

Com a grup de la CAMFiC ens comprometem:

MISSIÓ: 

Volem aconseguir que el coneixement i l’atenció de la VM estigui integrada en el nostre exercici professional. L’AP de salut és un lloc privilegiat per incidir en aquesta problemàtica tant prevalent i complexa.

VISIÓ: 

Creiem que el coneixement de les conseqüències per la salut de la VM i la seva atenció en el nostre exercici professional millorarà la salut de les dones i els fills i filles, i també dels homes.

VALORS:

Alineats amb els principis de la Bioètica mundial , i del compromís de les Metgesses i Metges de Família de la CAMFiC, prioritzem l’atenció a la vulnerabilitat, la dignitat, la integritat, i la solidaritat com a elements bàsics i molt especialment en relació a les conseqüències per la salut de la VM

Objectiu general del grup:

Transformar l’atenció de totes les professionals de l’Atenció Primària envers la VM i integrar-la des del model bio-psico-social, a fi de promoure la prevenció, acompanyament, cura i recuperació de les dones en aquesta situació.

Objectius específics:

1. Impartir docència interna i externa: assegurar la formació actualitzada de tots els i les membres del grup i proposar a la CAMFiC formació per altres professionals.

2. Col·laborar, coordinar-se i/o donar suport amb altres professionals sanitaris per portar a terme programes específics formatius relacionats amb la Violència Masclista.

3. Potenciar i consolidar el treball en xarxa amb altres grups similars d´altres estaments, institucions, col·legis professionals o moviment associatiu i ciutadania.

4.Participar en l’elaboració de coneixements, guies, algoritmes, programes en col·laboració amb altres institucions assistencials o docents.

5. Iniciar i consolidar presència a les xarxes socials.

6. Promoure la recerca en l’atenció a la Violència Masclista en l’Atenció Primària de Salut.

Aquest grup no té cap document.