Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos
El nostre espai web

Ètica • Gemma Torrell Vallespín (Secretari/a) *
 • M. Teresa Mateu Gelabert (TWITTER)
 • M. Jose Fernandez de Sanmamed Santos (Recerca) *
 • Laia Riera Armengol (Recerca) *
 • Albert Planes Magrinyà (Web) *
 • Marisa Rubio Montañés*
 • Ramon Morera Castell*
 • Carme Batalla Martínez*
 • Miquel Reguant Fosas*
 • Isabel Buezo Reina
 • Aida Molero Arcos


* Declaració de conflictes d’interès

La missió del Grup d´Ètica es concreta en 3 punts: 

1. Aportar elements de reflexió sobre aspectes ètics de la nostra pràctica quotidiana, que ens puguin ser útils com a referents, amb la finalitat de promoure un hàbit de reflexió que indueixi canvis per millorar les actituds ètiques.

2. Aportar elements de reflexió sobre aspectes del funcionament habitual de la CAMFiC, per promoure millores en les actituds ètiques del comportament dels òrgans directius, dels grups de treball, de les persones que hi treballen i, en general, de tots els seus membres.

3. Aportar elements de reflexió ètica sobre les actituds i actuacions dels membres de la CAMFiC i dels seus òrgans de govern davant d´actuacions de l´Administració, les organitzacions sanitàries, les organitzacions col·legials o la societat en general.


Objectiu operatiu:

Elaborar anualment 2 o més documents de Reflexions ètiques sobre diferents temes, per a que puguin ser publicats i difosos entres els socis de la CAMFiC i, si s´escau, a nivell més ampli. Aclariments i limitacions

1. El Grup d´Ètica neix creat i nomenat per la Junta Directiva de la CAMFiC. El Grup depèn orgànicament de la Junta Directiva i se sotmet a l´Assemblea de la CAMFiC i als seus Estatuts. Tanmateix, per tal que les reflexions del Grup siguin útils, el Grup d´Ètica treballarà amb una total llibertat, autonomia i independència de criteris, evitant que les seves reflexions estiguin mediatitzades per interessos personals, col·lectius o de la mateixa la CAMFiC.

2. El Grup d´Ètica no té com a finalitat dictar normes deontològiques i, per tant, no entrarà en conflicte amb el Codi Deontològic dels col·legis de metges de Catalunya, que respectarà com a marc normatiu de referència.

3. El Grup d´Ètica no té com a finalitat jutjar l´adequació ètica d´actuacions concretes dels metges de família, ni dels socis, ni de la pròpia la CAMFiC o dels seus grups o òrgans de govern. Per tant, el Grup d´Ètica no acceptarà ni emetrà cap judici sobre possibles denúncies o requeriments que els mateixos socis o altres persones o agents socials li facin arribar; en tot cas les tindrà en compte com a àrees d´interès o opinions al voltant d´un determinat tema sobre el qual el Grup, en el seu dia, pugui reflexionar.

4. Per tal d´assegurar la seva independència, el Grup d´Ètica treballarà promovent, al mateix temps, el rigor i la llibertat d´expressió en el seu sí, així com el respecte a les persones i institucions. Al mateix temps, el grup es dotarà d´uns compromisos ètics que hauran de ser assumits pels seus components. 


 Procés d´elaboració de les reflexions ètiques:

1. Per iniciativa pròpia, de la Junta de la CAMFiC o dels socis, el Grup d´Ètica triarà un tema de reflexió. 

2. El Grup elaborarà un primer document de reflexions (esborrany), basat en el coneixement de la realitat, la bibliografia publicada i els criteris dels mateixos membres del grup. Aquest document s´elaborarà procurant el màxim grau de consens possible entre els membres del grup que, si ho creu convenient, podrà demanar l´opinió de consultors (1) externs relacionats amb el tema en qüestió.

3. L´esborrany serà sotmés a l´apreciació del Grup de Referents (grup estable d´uns 30 membres de la CAMFiC escollits a parts iguals per la Junta i pel mateix grup), que disposaran d´un termini de temps per fer-hi comentaris.

4. Al mateix temps, si el Grup d´Ètica ho creu convenient, demanarà l´opinió d´altres consultors externs sobrel´esborrany.

5. Periòdicament, el Grup d´Ètica donarà informació dels seus treballs a través dels mitjans de comunicació institucionals de la CAMFiC (Butlletinet, Butlletí, pàgina electrònica...), promovent, si s´escau, la participació activa de tots els socis en el procés d´elaboració dels documents.

6. El Grup d´Ètica farà una última elaboració del document (document final) tenint en compte els comentaris realitzats pels referents i, si s´escau, per consultor, socis o grups de socis.

7. El Grup d´Ètica farà arribar el document final a la Junta Directiva per a la seva difusió i publicació. Si cal, el grup adjuntarà al document final recomanacions sobre la millor manera de donar-li difusió (limitada als socis, institucions, premsa, en paper, prèvia consulta a tots els socis, interacció electrònica, etc.).

8. Per tal de dur a terme aquest treball d´elaboració del document, el Grup d´Ètica utilitzarà bàsicament 3 formes d´interrelació entre els seus membres:

- Reunions periòdiques formals de 2-4 hores de durada.

- Trobades d´un o dos dies de durada.

- Circulació d´opinions i esborranys en format electrònic i/o en format paper.

(1) Els consultors ho podran ser en la seva qualitat d´experts o implicats en el tema de què es tracti o en la seva qualitat d´experts en Bioètica. Se´ls demanarà que declarin els seus possibles conflictes d´interessos. 


Compromisos ètics dels membres de grup:

Tots els membres del Grup d´Ètica de la la CAMFiC es comprometen a:

1. Respectar les opinions de la resta dels membres del Grup, de persones amb responsabilitat a la la CAMFiC o de la resta de socis. 

2. No difondre el contingut dels debats en el sí del Grup d´Ètica, ni les opinions individuals respecte als documents elaborats o en elaboració, ja siguin de membres del Grup, de referents, de consultors o de socis en general.

3. No parlar en nom del grup, ni presentar-s´hi com a membre si no ha estat expressament autoritzat pel propi Grup a fer-ho. 

4. Fer les aportacions al Grup d´Ètica amb independència de criteris, rebutjant tota mediatització per interessos personals o col·lectius. En aquest sentit, es comprometen a declarar els conflictes d´interessos als quals poden estar sotmesos en relació amb algun tema en concret o amb la seva pròpia pertinença al Grup d´Ètica. Es comprometen a inhibir-se d´intervenir en un tema concret si consideren que poden patir un conflicte d´interessos o a exposar al conjunt del Grup la situació si tenen dubtes sobre un possible conflicte d´interessos que pogués influir en la independència de les seves opinions. 

5. Comunicar al conjunt del grup qualsevol mena de pressió externa que pretengui condicionar la independència de la seva opinió. 

6. No acceptar cap tipus de compensació en relació amb la tasca realitzada en el Grup d´Ètica, més enllà de la compensació, per part de la CAMFiC, per les despeses generades. 

7. No acceptar compensacions econòmiques, o en espècies, per qualsevol concepte, d´entitats que li puguin produir un conflicte d´interessos respecte de la seva tasca en el Grup d´Ètica. 

8. Procurar la millora d´aquests compromisos i acceptar-ne la introducció de nous, un cop aprovats pel Grup d´Ètica.


Referents del Grup:
Carmen Adalid
Lluís Balagué
Isabel Buezo
Eva Comin
Carles Llor
Josep Lluís Llor
Carme Prieto
Jesús Pujol
Aurora Rovira
Montserrat Soler
Pedro J. Subías
Ana Vall-llossera
Rosa Vila
Francesca Zapater
Carme de Castro

Maig de 2023

L’atenció als menors - Petites amb drets

Versió en català

Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 13.

Febrer de 2022

Memòria Ètica 2019-2020
Aspectes més rellevants de la Llei de regulació de l’eutanàsia: de la normativa a la pràctica diària
Dilemas éticos de la COVID-19
Dilemes ètics al voltant del coronavirus
Abril de 2019

Reflexions sobre errors i esdeveniments adversos Ètica del reconeixement, la reparació i la prevenció

Versió en català

Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 12

Reflexiones sobre errores y sucesos adversos Ética del reconocimiento, la reparación y la prevención

Versión en castellano

Colección "Reflexiones de la práctica cuotidiana", núm 12

Gener de 2019

Memòria del grup 2018
Good Medical Practice of a general practitioner

Edició en anglès del document del grup d'Ética el Bon Metge.

Les bones pràctiques del metge i de la metgessa de família
Las buenas prácticas del médico y la médica de familia
Ética de la prevención: cuestionando viejos escenarios

Versión en castellano

Colección "Reflexiones de la práctica cuotidiana", núm 10

Ètica de la prevenció: qüestionant vells escenaris

Versió en català (Publicada al 2014)
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 10

Setembre de 2016

La tutorización de residentes La fuerza del ejemplo

Versión en castellano
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 11

Resum dels comentaris sobre les conductes del valor EQUITAT a dia 15/07/2016
Resum dels comentaris sobre les conductes del valor HONRADESA a dia 13/06/2016
Juny de 2016

La tutorització de residents La força de l’exemple

Versió en català
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 11

Resum dels comentaris sobre les conductes del valor PRUDÈNCIA a dia 06/06/2016
Maig de 2016

Resum dels comentaris sobre les conductes del valor LLEITAT a dia 20/05/2016
Resum dels comentaris sobre les conductes del valor RESPECTE a dia 10/04/2016
Resum dels comentaris sobre les conductes del valor PROXIMITAT a dia 08/05/2016
Resum dels comentaris sobre les conductes del valor DEDICACIÓ a dia 14/04/2016
Abril de 2013

Reptes ètics en l’atenció a la violència de gènere des de l’Atenció Primària de salut

Document (Català)

Reptes ètics en l’atenció a la violència de gènere des de l’Atenció Primària de salut

Documento (Castellano)

Reptes ètics en l’atenció a la violència de gènere des de l’Atenció Primària de salut

Document (English)

Gener de 2012

Acompanyar fins a la mort

Versió en català
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 9

Acompanyar fins a la mort

Versión en castellano
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 9

Acompanyar fins a la mort (End of life care)

English version
Collection "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 9

Gener de 2011

Línies ètiques que, malgrat els canvis, no podem traspassar

Document: Línies ètiques que, malg rat els canvis, no podem traspassar (Català)

Gener de 2010

Els programes de gestió per a malalties

Document (Català)

Els programes de gestió per a malalties

Documento (Castellano)

Gener de 2008

L'ètica en la recerca en Atenció Primària

Versió en català
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 8

L'ètica en la recerca en Atenció Primària

Versión en castellano 
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 8

La relació entre els metges de família i els especialistes

Versió en català
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 7

La relació entre els metges de família i els especialistes

Versión en castellano
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 7

Públic-privat: una relació complexa

Versió en català
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 6

Públic-privat: una relació complexa

Versión en castellano 
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 6

Gener de 2007

La direcció per objectius (DPO) i l'ètica

Document: La direcció per objectius (DPO) i l'ètica (Català)

Gener de 2006

Dades clíniques en l'era electrònica (català)

Versió en català
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 5

Dades clíniques en l'era electrònica (castellano)

Versión en castellano
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 5

Gener de 2005

Les relacions de la CAMFiC amb la indústria farmacèutica (català)

Versió en català
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 4

Les relacions de la CAMFiC amb la indústria farmacèutica (castellano)

Versión en castellano
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 4

Gener de 2003

Confidencialitat: el dret a la intimitat (català)

Versió en català
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 3

Confidencialitat: el dret a la intimitat (castellano)

Versión en castellano
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 3

Gener de 2002

Relacions dels metges de família amb la indústria farmacèutica (català)

Versió en català
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 2

Relacions dels metges de família amb la indústria farmacèutica (castellano)

Versión en castellano
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 2

Gener de 2001

Autonomia: Respecte a les decisions dels pacients (català)

Versió en català.
Col·lecció "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 1

Autonomia: Respecte a les decisions dels pacients (castellano)

Versión en castellano
Colección "Reflexions de la pràctica quotidiana", núm 1

Activitats formatives
Gener de 2016
Ética cercana

Ética cercana. Marisa Rubio Montañés, Eva Peguero Rodríguez y Mònica Almiñana Riquè AMF 2006;2(3):140-146.

Atención en el proceso de cáncer ¿Debemos informar a los familiares? Aspectos éticos

Atención en el proceso de cáncer. ¿Debemos informar a los familiares? Aspectos éticos. Miquel Reguant i Fosas y Anna Soler i Costa AMF 2006;2(4):232-234

Confidencialidad: ideas prácticas

Confidencialidad: ideas prácticas. Miquel Reguant i Fosas AMF 2007;3(3):143-150

La incapacidad temporal, un reto en la relación clínica ¿Podemos mejorar su gestión?

La incapacidad temporal, un reto en la relación clínica. ¿Podemos mejorar su gestión?. Carme de Castro Vila , Carmen Adalid Villar y Marisa Rubio Montañés AMF 2008;4(2):80-88

Ética de la prevención: ¿es mejor prevenir que curar?

Ética de la prevención: ¿es mejor prevenir que curar? Mercedes Losilla Domínguez y Rogelio Altisent Trota AMF 2010;6(9):498-504

Metodología para el análisis de casos

Rubio M, Adalid C. Metodología para el análisis de casos. FMC 2005;12:371-3

No digas que fue un sueño

Peguero E, Rubio M. No digas que fue un sueño. FMC 2006; 13:241-3

Objeción de conciencia, una cuestión a debate

Altisent R, Rubio M. Objeción de conciencia, una cuestión a debate. FMC 2010; 17:671-6

Reflexiones éticas en torno a la baja laboral en la mujer embarazada

Castro C, Rubio M. Reflexiones éticas en torno a la baja laboral en la mujer embarazada. FMC. 2005;12(6):367-71

Anticoncepción de emergencia en la adolescencia

Rubio M; Adalid C. Anticoncepción de emergencia en la adolescencia. FMC 2005;12:546-7

Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica

Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Pub. L. Núm. 41/2002. BOE 274 (15-11-2002).

Codi de Deontologia Normes d’Ètica Mèdica Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
Llei sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica del 2001
Gener de 2015
Fundació Grifols
Comitè de Bioètica de Catalunya
Observatori de Bioètica i Dret
The Hasting Center
Buscador especialitzat en bioètica
Institut Borja de Bioética
Comité de Bioética de España
Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud
American College of Physicians