Llistat de comunicacions acceptades


Normes d'enviament

Data límit: 24 setembre 2017

1. Els coautors hauran de figurar amb el nom i els dos cognoms i s’admetrà un nombre màxim de 6 (o 5 més el nom del grup d’estudi, si escau). Almenys un dels autors haurà d’estar inscrit al congrés.
Per raons d’organització en la defensa de les comunicacions orals/posters , cada autor podrà realitzar la presentació/defensa com a màxim de 2 comunicacions.

2. No s’admetran treballs el títol o resum del qual contingui referències que permetin identificar els autors, el seu lloc de feina, la població o la institució a la qual pertanyen.

3. S’haurà d’enviar un resum estructurat amb els apartats: Introducció, Objectius; Material i Mètodes; Resultats i Conclusions amb un màxim de 250 paraules, sense gràfics ni figures.

4. Les comunicacions de recerca quantitativa o qualitativa, o projectes d’investigació, han de tenir interès per a l’especialitat de MFiC i hauran de ser originals. No s’admetran casos clínics, ni experiències sense resultats.

5. A partir del dia 9 d’octubre de 2017 rebreu un correu electrònic amb els resultats de la vostra comunicació. A més, podreu consultar a la pàgina web si ha estat admesa pel comitè científic com a comunicació/pòster, el format definitiu i les normes de la presentació.

6. Les comunicacions escollides com a format pòster s’hauran d’enviar en format power point d’acord amb les instruccions rebudes en el correu electrònic d’acceptació abans del dia 15 d’octubre de 2017.