Estat de les comunicacions

Hauràs d'entrar amb el correu electrònic des d'on vas enviar la comunicació.Normes

 • Només s’admetran les comunicacions enviades a través de la plana web del congrés.
 • El nombre màxim d’autors serà:
  • Per a comunicacions de resultats d’investigació : Màxim 6 autors (es podran incloure sis autors individuals o bé 5 autors individuals i un grup col·laboratiu).
  • Per a comunicacions d’experiències i experiències docents: màxim 4 autors.
  • Per a casos clínics, màxim 3 autors. Un mateix autor només podrà ser primer autor de 2 casos clínics i participar com autor en un màxim de 3 casos.
 • En cas que la comunicació sigui acceptada, almenys un dels autors ha d’inscriure’s al congrés per a poder presentar-la i rebre el corresponent certificat.
 • Únicament s’acceptaran treballs i comunicacions que no hagin estat publicats anteriorment, ni presentats a activitats científiques prèvies, ni a cap altre mitjà (les defenses de tesi doctorals pertanyen a l’àmbit acadèmic, pel que no poden considerar-se publicacions o comunicacions científiques).
 • Els resums poden enviar-se en català o castellà.
 • Els resums constaran d’un nombre màxim de 300 paraules per a tots els tipus de comunicacions.
 • No s’admetran quadres, taules, figures ni gràfics al resum.
 • S’inclouran tres paraules clau, utilitzant termes del Medical Subject Headings de l’Index Medicus. No s’acceptaran paraules clau inventades.
 • NO S’HA D’INDICAR LA PROCEDÈNCIA DE L’ESTUDI al títol, ni al text del resum. Cal evitar al·lusions que permetin localitzar o identificar les persones o centres concrets on s’ha realitzat l’estudi. Excepcionalment es pot citar la procedència si això forma part de l’objectiu de l’estudi; en aquest cas, no saber-ho faria impossible avaluar la comunicació (per exemple, si cal comparar països o comunitats autònomes). Indicar dades que permetin identificar la procedència o els autors de l’estudi serà motiu de rebuig de la comunicació.
 • Si té finançament extern, cal citar l’origen del mateix.
 • Les comunicacions de recerca han d’aportar l’autorització del comitè d’ètica d’investigació (CEI) corresponent o de la comissió d’investigació (CI) de la institució corresponent.
  • Als estudis de recerca es citarà l’autorització del CEI corresponent i el codi de protocol.
  • Als estudis observacionals es valorarà com aspecte favorable que comptin amb l’autorització del CEI corresponent (o la seva sol·licitud).
 • Per a qualsevol comunicació, els autors hauran de decidir el tipus de treball.
 • El Comitè Científic assignarà la forma de presentació (oral/pòster) per a la millor organització del congrés. També podrà decidir incloure la presentació en altres activitats del congrés, taules, debats, etc., segons l’interès de la comunicació.
 • L’enviament d’una comunicació al Congrés de la CAMFiC pressuposa l’acceptació íntegra d’aquesta normativa.
 • L’enviament de comunicacions implica la cessió de drets a la CAMFiC i el consentiment per a la seva publicació als Mitjans dels que disposa la Societat. Totes les comunicacions acceptades i que compleixin la normativa de presentació corresponent són susceptibles de ser publicades digitalment.
 • Les resolucions de les comunicacions es posaran en coneixement de l’autor principal per correu electrònic a l’adreça que s’hagi facilitat al formulari d’enviament.


TIPUS DE COMUNICACIONS

Els tipus de comunicacions són els següents:1. Resultats d’investigació quantitativa

Cal presentar un resumen estructurat de màxim 300 paraules, que ha de tenir els següents apartats:

 • Objectiu
 • Material i mètodes: disseny, àmbit de realització i nivell d’atenció sanitària, criteris de selecció, nombre de subjectes inclosos, nombre de subjectes que responen i abandonaments, intervencions (si procedeix), variables i mètodes d’avaluació de la resposta, anàlisi estadística, limitacions i aspectes legals.
 • Resultats
 • Conclusions


2. Resultats d’investigació qualitativa

Cal presentar un resumen estructurat de màxim 300 paraules, que ha de tenir els següents apartats:

 • Objectiu
 • Pacients i mètodes: descripció del mètode utilitzat i de la seva contextualització temporal, espai on s’ha realitzat i marc o nivell d’atenció sanitària, criteris de selecció i procés de captació, disseny mostral, tècniques de recollida de la informació, mecanismes de garantia de saturació de la informació, estratègia, marc teòric de l’anàlisi, limitacions de l’estudi i aspectes ètics i legals.
 • Resultats: principals troballes i conceptes identificats, categories construïdes, interpretació i relació amb el marc conceptual.
 • Conclusió.


3. Experiències

El grup de comunicacions sobre experiències ofereix l’oportunitat de presentar experiències noves de tipus organitzatiu, assistencial o de qualsevol altra esfera que, pel seu plantejament o pels seus resultats, poden ser d’especial interès per als assistents al congrés o per al conjunt dels metges de família o de l’organització sanitària on realitzem la nostra tasca. No hem de confondre una experiència amb un estudi de recerca quantitatiu/qualitatiu. El resum de màxim 300 paraules inclourà els següents apartats:

 • Objectius de l’experiència
 • Descripció de l’experiència
 • Conclusions
 • Aplicabilitat


4. Experiències docents

Es tracta de presentar aquelles experiències docents de la Medicina Familiar i Comunitària que aporten una visió nova al treball d’aquesta àrea. Per exemple: experiències innovadores en estratègies docents, dissenys i avaluació de competències, autoavaluació del resident, formació en l’àmbit de l’Equip d’Atenció Primària, formació en el grau de Medicina de Família, etc. El resum de màxim 300 paraules ha d’incloure els següents apartats:

 • Objectius de l’experiència
 • Descripció de l’experiència
 • Conclusions
 • Aplicabilitat


5. Casos clínics des de la mirada del Metge de Família

La comunicació de casos clínics se centrarà en pacients atesos a l’àmbit de la Medicina de Família, fonamentalment a l’Atenció Primària, als que s’ha realitzat un seguiment i establert un diagnòstic, compartit o no amb el nivell hospitalari, però en el que la labor del metge de família sigui rellevant.

Els casos clínics enviats per a la valoració del Comitè Científic podran referir-se als diversos aspectes de la feina del metge de família: ús de raonament clínic, maneig de la incertesa, actuació davant signes o símptomes d’alarma, necessitat d’abordatge biopsicosocial en diferents contexts, atenció longitudinal, activitats de prevenció i promoció de la salut, comunicació metge-pacient, problemes ètics, etc.

Volem rebre aquells casos clínics que als vostres centres hagin pogut ser objecte d’una sessió clínica i llur comunicació a la resta de congressistes pugui aportar un millor coneixement dels nostres pacients en Atenció Primària i augmentar la nostra capacitat de resolució de problemes de salut.


El resum, de màxim 300 paraules, ha de contenir els següents apartats:

 • Àmbit del cas: Atenció Primària, serveis d’urgències, atenció domiciliària, àmbit rural.
 • Motius de consulta.
 • Història clínica:
  • Enfocament individual: antecedents personals, anamnesi, exploració, proves complementàries, etc.
  • Enfocament familiar i comunitari: estudi de la família i de la comunitat (si fos necessari).
  • Judici clínic, diagnòstic diferencial, identificació de problemes.
  • Tractament i plans d’actuació.
  • Evolució
 • Conclusions (i aplicabilitat per a la Medicina de Família).
 • Es considera un aspecte favorable que les persones llurs dades clíniques s’aportin al cas, manifestin la seva autorització expressa per escrit. La CAMFiC s’eximeix de tota responsabilitat davant de possibles reclamacions de tercers.

6. A partir del dia 21 de març de 2022 rebreu un correu electrònic amb els resultats de la vostra comunicació. A més, podreu consultar a la pàgina web si ha estat admesa pel comitè científic com a comunicació oral, o pòster i el format definitiu i les normes de la presentació.


7. És necessari estar inscrit per fer l'exposició de la comunicació o per penjar el pòster a la seu del Congrés.Premis

Comunicacions
ORALS
Comunicacions
PÒSTER
Primer premi 400€* 300€*
Segon premi 300€* 200€*
Tercer premi 200€* 100€*
*En productes CAMFiC


Estat de les comunicacions